Uslovi korištenja

Pažljivo pročitajte Uslove Korištenja platforme za novčane donacije pomozi.ba

Nazad na početnu

Opšti uslovi poslovanja i korištenja platforme za online donacije udruženja pomozi.ba

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate Opšte uvjete poslovanja i korištenja platforme za online donacije humanitarne organizacije pomozi.ba. Prihvatanjem Opštih uvjeta poslovanja i korištenja platforme, izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i saglasili s istim, te da prihvatate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste saglasni s Opštim uvjetima poslovanja i korištenja platforme, molimo Vas da ne koristite ovaj servis.

 

1. Podaci o prodajnom mjestu:

Naziv kompanije: Udruženje Pomozi.ba

Broj sudskog registra:  1932

Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8 - 71000 Sarajevo

Tel: +387 62 839 000

E-mail: [email protected]

 

Transakcijski račun za uplate uz BiH:

  - Intesa Sanpaolo Banka BiH

  - 154-180-20085330-48

 

Za uplate iz inostranstva:

- Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH;

- SWIFT CODE: UPBKBA22

- IBAN: BA39 1541802008533048

- Udruženje “Pomozi”

- Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

- Svrha: Donacija ili ime porodice kojoj se donira

- Paypal: [email protected]

 

 

2. Proizvodi i/ili usluge:

Naziv usluge: Platforma za online novčane donacije, humanitarne kampanje i podršku rada organizacije pomozi.ba.

Opis usluge: Humanitarna organizacija pomozi.ba putem svoje platforme za online donacije pruža usluge kartičnog plaćanja kao i PayPal donacija na 100% siguran način, putem WSPay servisa. (Web Secure Payment Gatewaya).

Korisnici mogu aplicirati za pokretanje online kampanje za koju sakupljaju donacije, kao i donirati na već postojeće kampanje. Sve aplikacije za kampanje će biti verifikovane od strane administratora pomozi.ba organizacije, te će iste biti eventualno odobrene ili odbijene. Pomozi.ba humanitarna organizacija zadržava prava da odbije aplicirane kampanje bez naknadnog pojašnjenja aplikantu. Također, humanitarna organizacija pomozi.ba zadržava sva prava da deaktivira već odobrenu kampanju, ukoliko naknadno utvrdi da ista nije u skladu s moralnim, etičkim ili zakonskim načelima korištenja platforme, ili ukoliko se radi o prevari.

 

Proces aplikacije kampanje:

- Kako bi korisnik aplicirao za kampanju, ili donirao na postojeće kampanje, potrebno je da se registruje na online platformu za donacije, čime prihvata Opšte uslove poslovanja i korištenja platforme udruženja. Pravo korištenja online platforme za donacije je lično pravo svakog korisnika, i kao takvo nije prenosivo, te je svaki korisnik ovlašten da prijavljuje samo sebe na platformu za donacije.

- Dozvoljeno je aplicirati za humanitarnu kampanju prikupljanja novčanih sredstava putem online platforme u ime druge osobe, koja iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti da samostalno koristi usluge online platforme. U tom slučaju, osoba koja podnosi aplikaciju je dužna da obezbijedi prateću medicinsku dokumentaciju osobe za koju se prikuplja novčana pomoć, kao i ostale prateće dokumente, koji će naknadno biti verifikovani od strane pomozi.ba administratora. Potrebno je definisati i ciljani novčani iznos kampanje, na osnovu medicinske i ostale dokumentacije, predračuna za liječenje itd.

 

Prekid usluge:

Krajnjim korisnicima se stavlja na znanje da u određenim slučajevima može doći do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole humanitarne organizacije pomozi.ba (više sile), te prihvatanjem korištenja online platforme, prihvataju da organizacija pomozi.ba nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik prihvatanjem korištenja platforme, također prihvata činjenicu da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

Promjene Opštih uslova poslovanja i korištenja / i/ili izjave o povjerljivosti podataka:

Humanitarna organizacija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, može ukinuti ili izmjeniti bilo koji od ovdje navedenih Opštih uslova poslovanja i korištenja online platforme, kao i /ili izjavu o povjerljivosti podataka. Savjetuju se svi krajnji korisnici da periodično ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uslovima poslovanja i korištenja, kao i povjerljivosti podataka, a kako bi eventualno ostali informisani o bilo kakvim promjenama. Nastavkom korištenja online servisa organizacije i nakon promjena unutar Opštih uslova poslovanja i korištenja kao i izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da je krajnji korisnik saglasan s istim.

 

Hardver i softver za pristupanje online servisu za donacije pomozi.ba:

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujućiu sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje online servisa pomozi.ba humanitarne organizacije, kao i sve prateće troškove s time. Humanitarna organizacija pomozi.ba, nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja online servisa organizacije.

 

Sadržaj na online servisu za donacije pomozi.ba:

Online servis humanitarne organizacije pomozi.ba je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem servisa za online donacije mora biti u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnjim korisnicima se najstrožije zabranjuje objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog materijala koji ugrožava ili na bilo koji način krši prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, uvredljiv, klevetnički, koji narušava i/ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na bilo koji drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na bilo koji drugi način krši bilo koji propis, te koji, bez izričitog, prethodno pismenog odobrenja humanitarne organizacije pomozi.ba, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnjim korisnicima se izričito zabranjuje da koriste ovu online platformu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije.

 

Cijena:

Proces registracije korisnika, kao i aplikacije za humanitarne kampanje je besplatan.

Iznosi donacija na stranici su izraženi u Konvertibilnim markama (BAM), te u Eurima (EUR).

Donacije putem online servisa se vrše putem PayPal-a i WSPay-a (Web Secu Payment Gateway). PayPal naplaćuje proviziju za svaku transakciju putem njihovih servisa, zasnovanu na geografskoj lokaciji osobe koja vrši donaciju, sukladno zakonima države iz koje potiče donator.

Apliciranjem za humanitarne kampanje prikupljanja online donacija putem servisa humanitarne organizacije pomozi.ba, korisnik je dužan da navede ciljani iznos, te da obezbijedi prateću dokumentaciju i predračune koji idu u skladu sa željenim iznosom. Svaki donator može donirati iznos po želji, putem kartičnog plaćanja, ili putem PayPal računa.

 

Reklamacija/Povrat sredstava:

U slučaju povrata sredstava donatoru koji je prethodno platio nekom od kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, pomozi.ba je u obavezi da povrat vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

 

Izajava o konverziji (Za stranice s inozemnim kupcima/donatorima):

Sva plaćanja će se izvršiti u BAM valuti. Naplaćeni iznos na Vašoj kreditnoj kartici se pretvara u Vašu lokalnu valutu, prema važećoj kursnoj listi asocijacije kreditnih kartica.

 

Autorska prava:

Krajnjim korisnicima se izričito zabranjuje da na online platformu humanitarne organizacije pomozi.ba, postavljaju, objavljivaju, ili na bilo koji drugi način čine dostupnim bilo kakav materijal i sadržaj koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Pomozi.ba organizacija nema nikakvu obavezu izvještavati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovog online servisa, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje humanitarnoj organizaciji pomozi.ba vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo organizaciji pomozi.ba da mijenja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na online platformi pomozi.ba.

 

Način zaštite povjerljivih podataka:

Prilikom unošenja podataka o kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor kartica, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o kartici nisu dostupni pomozi.ba platformi za online donacije.

Pri korištenju online servisa za donacije pomozi.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima, bilo da se radi o vašem profilu, aplikaciji za humanitarnu kampanju ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Pomozi.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja aplikanata humanitarnih kampanja i donatora.

Svaki korisnik registracijom na pomozi.ba daje saglasnost na ova pravila i Ulove poslovanja i korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač pomozi.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se pomozi.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Pomozi.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

Pomozi.ba se obavezuje da od Korisnika neće zahtjevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Pomozi. ba garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju pomozi.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

 

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi humanitarna organizacija pomozi.ba Sarajevo, kao izdavač pomozi.ba platforme za online donacije, koja se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika pomozi.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice pomozi.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu pomozi.ba dostavi informacije o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Pomozi.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.

Korištenjem pomozi.ba online platforme za donacije, saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Korištenjem pomozi.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

 

Odgovornost korisnika:

Krajnji korisnik se u apsolutnosti slaže da je korištenje online servisa humanitarne organizacije pomozi.ba, isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika, tako da organizacija pomozi.ba ne garantuje:

- (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVOG ONLINE SERVISA, ILI

- (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLIGE ILI ROBE DANE PREKO OVOG ONLINE SERVISA.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da humanitarna organizacija pomozi.ba nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

 

Ni u kojem slučaju humanitarna organizacija pomozi.ba neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovog online servisa. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj online servisa.

 

Prekid korisničkog računa:

Humanitarna organizacija pomozi.ba zadržava pravo da raskine bilo kakvu vrstu odnosa sa bilo kojim Krajnjim korisnikom, u bilo kojem trenutku. Organizacija zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koji korisnički račun Krajnjeg korisnika, kao i promjeniti lozinku u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika, koje organizacija po svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Opštih uslova poslovanja i korištenja online servisa za novčane donacije.

 

Upiti korisnika:

Korisnici online platforme za novčane donacije humanitarne organizacije pomozi.ba, mogu sve svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom, na društvenim mrežama organizacije ili e-mailom, a pomozi.ba će poslati odgovor na prethodno navedene načine u zakonski predviđenom roku.

 

Jezik:

Jezik komunikacije na online platformi za novčane donacije humanitarne organizacije pomozi.ba, su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, bosanski, hrvatski, srpski kao i internacionalni engleski jezik.

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijest:

U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, svoj prigovor možete uputiti administratorima pomozi.ba humanitarne organizacije, bilo putem pošte, na adresu navedenu na vrhu ovog dokumenta, kontakt telefona navedenog na vrhu ovog dokumenta, ili putem kontakt e-mail adrese također navedene na vrhu ovog dokumenta.

  

Načini plaćanja/donacije putem online platforme za donacije:

 

 1. Plaćanje putem PayPal računa

  - Uplate donacija na online platformi za donacije humanitarnog udruženja pomozi.ba je moguće izvršiti na račun po imenu: [email protected]
 1. Jednokratno kartično plaćanje

  - American Express, Visa, MasterCard, Maestro

 

3. Izjava o povjerljivosti:


Izjava povjerljivosti je sastavni dio Opštih uslova poslovanja i korištenja online platforme za donacije humanitarnog udruženja pomozi.ba, te se ista može pročitati u nastavku:

- Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na online platformi pomozi.ba, i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka pomozi.ba

Pomozi.ba organizacija, kao pružatelj usluga online novčanih donacija na platformi pomozi.ba, pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije organizacija pomozi.ba prikuplja, te kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: [email protected]

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili upotrebom online platforme za donacije, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio, i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe pomozi.ba online servisa.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti, te ne pristupa i ne koristi online platformu za donacije pomozi.ba

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka organizacija pomozi.ba može izmijeniti u bilo kojem trenutku, objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Povjerljivost podataka" na online platformi. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na online platformi udruženja pomozi.ba

 

Svaki Krajnji korisnik je lično odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ovog online servisa od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Pomozi.ba prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na pomozi.ba online platformi, kao što su otvaranje korisničkog računa, apliciranje za kampanju, doniranje novčanih sredstava putem online platforme, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, pomozi.ba administratori mogu od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti,  određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Pomozi.ba ili njegov platni procesor, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti potvrdu identifikacije donatora imenom i prezimenom, putem nekog osobnog dokumenta. Ova stavka je jako bitna u slučaju eventualnih reklamacija naplaćenog iznosa, tačnije novčane donacije.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, postoji mogućnost da mu neće biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Humanitarna organizacija pomozi.ba neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u slijedećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju.

Lične podatke će organizacija pomozi.ba koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka koje pruži organizaciji pomozi.ba. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih ličnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected]. U toj e-mail poruci, Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uslov registracije na online platformu za donacije pomozi.ba, organizacija traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativnih i Promotivnih e-mail poruka. Ukoliko Krajnji korisnik ne želi primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka organizacija pomozi.ba uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili lične podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako pomozi.ba provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s pomozi.ba online platforme, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pomozi.ba preporučuje Krajnjim korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun pomozi.ba platforme. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova, kao i brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti pomozi.ba online platformu. Pomozi.ba ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14. godina, te stoga ni jedan dio ovih online servisa nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14. godina.

 

4. Kolačići (Cookies)

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na Vaš računar, tablet ili mobilni telefon kada posjetite web-mjesto ili aplikaciju. Web-mjesto ili aplikacija mogu preuzeti te kolačiće iz vašeg web-pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) svaki put kada ih posjetite, kako bi vas mogli prepoznati, zapamtiti vaše postavke i pružiti sigurnije iskustvo na mreži.

Općenito, kolačići su vrlo korisni i uobičajena su metoda koju koriste gotovo sve web-lokacije koje posjećujete, jer pomažu da vaše iskustvo na mreži bude što je moguće glađe. Iz sigurnosnih razloga, mnoga web-mjesta neće uopšte funkcionisati bez korištenja kolačića (ili drugih sličnih tehnologija, kao što su "web-pratilice" ili "oznake").

Kolačići obično ne sadrže nikakve informacije za identifikaciju pojedine osobe, već se koriste za identifikaciju preglednika na pojedinačnom računaru.

Ako želite, možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće promjenom postavki preglednika, ali to može značiti da web-lokacija neće ispravno funkcionisati

Za više informacija o kolačićima i njihovom utjecaju na Vas i Vaše pregledavanje posjetite www.aboutcookies.org.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“:

Ova web stranica u cilju boljeg korisničkog iskustva i poboljšanja kvalitete, na Vaš računar sprema male tekstualne datoteke zvane cookies, odnosno kolačići. Preko 90% svih web stranica koristi kolačiće, međutim prema direktivi Evropske Unije, od 26.5.2012. godine smo obvezni prije pohranjivanja kolačića zatražiti vašu saglasnost. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju saglasnost za korištenje kolačića (cookies). Kolačiće možete blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka.

 

VRSTE KOLAČIĆA

Potrebni kolačići:

Ovi su kolačići ključni za pomoć pri korištenju značajki i usluga koje nudimo na web-lokaciji # {INSERT SITE HERE}. Bez tih kolačića se usluge koje želite koristiti ne mogu pružiti. Ti kolačići ne prikupljaju podatke o vama koji bi se mogli koristiti za identifikaciju, a ne prate i ne pamte gdje ste bili na internetu.

Funkcionalni kolačići:

Ovi kolačići omogućavaju pružanje boljeg internetskog iskustva prilikom korištenja naše web-lokacije. Oni ne prikupljaju niti čuvaju informacije koje bi nam omogućile da Vas osobno identifikujemo.

Statistički kolačića:

Statistički kolačići pomažu nam razumjeti kako naši korisnici koriste naše stranice, tako da naše proizvode i usluge možemo držati relevantnim, jednostavnim za korištenje i ažuriranim. Na primjer, možemo vidjeti koji su proizvodi i usluge najpopularniji, identificirati kada i gdje se pojavljuju pogreške, te testirati različite verzije stranice kako bismo pružili poboljšano online iskustvo.

Ponekad usluge koje koristimo za prikupljanje tih podataka mogu obavljati druge kompanije u naše ime. Mogu koristiti slične tehnologije za kolačiće, poznate kao "web-pratilice" ili "oznake". One su anonimne i, budući da se koriste samo u statističke svrhe, ne sadrže niti prikupljaju informacije koje Vas identifikuju.

Targeting kolačići:

Imamo odnose s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima (trećim stranama) koji također mogu postaviti kolačiće tijekom Vašeg posjeta. Svrha tih kolačića je "oglašavanje ponašanja" (poznato i kao "ciljanje ponašanja" ili "ponovni marketing"), što je sredstvo za prikazivanje relevantnih proizvoda i usluga na temelju onoga za što se čini da vas zanima. Iako ti kolačići mogu pratiti Vašu posjetu webom, ne znaju ko ste. Bez tih kolačića, online oglasi koje susrećete bit će manje relevantni za Vas i Vaše interese.

 

UPRAVLJANJE KOLAČIMA

Većina internetskih preglednika omogućuje brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokiranje svih kolačića (ili samo kolačiće trećih strana) ili upozorenja prije pohrane kolačića na vašem uređaju.

Imajte na umu, ako odlučite blokirati sve kolačiće, naša web-lokacija neće funkcionirati kako je planirano i nećete moći koristiti ili pristupati mnogim uslugama koje pružamo. Ako ste blokirali sve kolačiće i želite iskoristiti sve značajke i usluge koje nudimo, morat ćete omogućiti kolačiće. To možete učiniti u pregledniku (pogledajte dolje).

Umjesto blokiranja svih kolačića, možete blokirati samo kolačiće trećih strana koji će i dalje omogućavati funkcioniranje naše web-lokacije kako je planirano.
 

Kako upravljati kolačićima na PC računalu

Da biste onemogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Google Chrome

 1. Kliknite "Alati" na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Kliknite "Prikaži napredne postavke", pomaknite se do odjeljka "Privatnost" i kliknite "Postavke sadržaja".
 3. Odaberite "Dopusti postavljanje lokalnih podataka". Da biste prihvatili samo kolačiće prve strane, potvrdite okvir pokraj opcije "Blokiraj sve kolačiće trećih strana bez iznimke"

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. Kliknite "Alati" na vrhu preglednika i odaberite "Internetske mogućnosti", a zatim kliknite karticu "Privatnost".
 2. Provjerite je li razina vaše privatnosti postavljena na Srednja ili niža, što će omogućiti korištenje kolačića u vašem pregledniku.
 3. Ako je postavljen iznad srednje razine, spriječit će se korištenje kolačića.

Mozilla Firefox

 1. Kliknite "Alati" na vrhu preglednika i odaberite "Opcije".
 2. Zatim odaberite ikonu "Privatnost".
 3. Kliknite "Cookies" i odaberite "Dopusti stranicama da stvore kolačić".

Safari

 1. Kliknite ikonu zupčanika na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Kliknite karticu "Privatnost", a zatim odaberite opciju "Onemogući korištenje kolačića od strane trećih strana i oglašivačke kolačiće".
 3. Kliknite "Spremi".

 

Kako upravljati kolačićima na vašem Apple Mac računalu

Da biste omogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX-u

 1. Kliknite na "Explorer" na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Pomaknite se do odjeljka "Kolačići" u "Primljene datoteke".
 3. Odaberite "Ne pitaj".

Safari na OSX-u

 1. Kliknite "Safari" na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Kliknite "Privatnost", a zatim "Omogući kolačiće".
 3. Odaberite "samo stranice koje ste posjetili".

Mozilla i Netscape na OSX-u

 1. Kliknite "Mozilla" ili "Netscape" na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Pomaknite se do "Cookies" u "Privacy & Security".
 3. Odaberite "Dopusti kolačiće samo izvornoj web-lokaciji."

Opera

 1. Kliknite "Izbornik" na vrhu preglednika i odaberite "Postavke".
 2. Zatim odaberite karticu "Opcije" i "Napredno".
 3. Odaberite "Omogući kolačiće".

 

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

 

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

 • allaboutcookies.org
 • youronlinechoices.eu
 • aboutads.info

 

5. Sudska nadležnost

 

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici pomozi.ba online platforme za donacije zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.pomozi.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem pomozi.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Uslovima poslovanja i korištenja pomozi.ba i da ih u cijelosti prihvata.

 

U Sarajevu, April 2020.

Sva prava pridržana.

Pogledajte trenutno aktivne humanitarne kampanje

Aktivne Kampanje

Pomozi.ba © 2024. Sva prava zadržana.

Powered by doc.ba